Zakoni u BiH

Zakon o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama BiH

Veličina: 93.99 KB pdf

Zakon o putnim ispravama BiH

Veličina: 131.08 KB pdf

Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH

Veličina: 185.31 KB pdf

Zakon o izvršnom postupku

Veličina: 450.60 KB pdf

Zakon o javnim nabavkama BiH

Veličina: 125.63 KB pdf

Zakon o nasljeđivanju BiH

Veličina: 313.05 KB pdf

Zakon o osiguranju depozita BiH

Veličina: 200.04 KB pdf

Zakon o visokom, sudskom i tužilačkom vijeću BiH

Veličina: 90.36 KB pdf

Zakon o upotrebi i zaštiti BiH -30-03

Veličina: 82.61 KB pdf

Zakon o upravi BiH

Veličina: 113.35 KB pdf

Zakon o zaštiti potrošača BiH

Veličina: 255.14 KB pdf

Zakon BiH o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera prečišćeni tekst_10_12

Veličina: 389.84 KB pdf

Zakon o agenciji za osiguranje BiH

Veličina: 58.57 KB pdf

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH

Veličina: 239.54 KB pdf

Zakon o državnoj graničnoj službi BiH

Veličina: 111.36 KB pdf

Zakon o državljanstvu BiH

Veličina: 105.93 KB pdf

Zakon o elektronskom potpisu BiH

Veličina: 120.53 KB pdf

Zakon o klasifikaciji djelatnosti u BiH, 76_06 BiH

Veličina: 205.25 KB pdf

Krivični zakon BiH, prečišćeni nezvanični tekst

Veličina: 783.62 KB pdf

Zakon o administrativnim pristrojbama

Veličina: 144.75 KB pdf

Zakon o industrijskom vlasništvu u BiH

Veličina: 191.31 KB pdf

Zakon o izmjenama o javnim nabavama BiH 12-09

Veličina: 37.57 KB pdf

Zakon o ličnoj karti

Veličina: 83.47 KB pdf

Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH

Veličina: 496.46 KB pdf

Zakon o pomilovanju

Veličina: 115.47 KB pdf

Zakon o radu u institucijama u BiH

Veličina: 236.57 KB pdf

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH

Veličina: 116.65 KB pdf

Zakon o ravnopravnosti spolova

Veličina: 81.88 KB pdf

zakon o ombudsmanu za ljudska prava za BiH

Veličina: 125.52 KB pdf

Zakon o arhivskoj građi i arhivu

Veličina: 134.07 KB pdf

Zakon o carinskoj tarifi

Veličina: 130.12 KB pdf

Zakon o elektronickom dokumentu

Veličina: 291.71 KB pdf

Zakon o financiranju političkih partija

Veličina: 162.12 KB pdf

Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava

Veličina: 132.48 KB pdf

Zakon o konkurenciji

Veličina: 191.87 KB pdf

Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu

Veličina: 370.93 KB pdf

Zakon o odgovornosti za nuklearnu stetu

Veličina: 238.15 KB pdf

Zakon o patentu

Veličina: 242.83 KB pdf

Zakon o programu zaštite svjedoka

Veličina: 261.30 KB pdf

Zakon o računovodstvu i reviziji

Veličina: 77.26 KB pdf

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

Veličina: 618.83 KB pdf

Zakon o sustavu državne potpore

Veličina: 323.52 KB pdf

Zakon o važnosti javnih isprava u BiH

Veličina: 218.74 KB pdf

Zakon o žigu

Veličina: 209.00 KB pdf

Zakon o centralnoj banci

Veličina: 339.89 KB pdf

Zakon o državnoj službi

Veličina: 459.16 KB pdf

Zakon o slobodi pristupa informacijama

Veličina: 213.59 KB pdf

Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti u BiH

Veličina: 215.57 KB pdf

Zakon o zrakoplovstvu

Veličina: 157.65 KB pdf

Zakon o obligacionim odnosima u civilnom zrakoplovstvu BiH

Veličina: 282.29 KB pdf

Zakon o policijskim službenicima BiH

Veličina: 86.09 KB docx

Odluku o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama BiH

Veličina: 20.58 KB docx

Odluku o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prekovremeni rad, rad u neradne dane, noćni rad i rad u dane državnih praznika u institucijama BiH

Veličina: 20.07 KB docx

Zakon o izmjenama i dopunama izbornog zakona BiH

Veličina: 20.71 KB docx

Zakon o azilu

Veličina: 55.15 KB docx

Zakon BiH o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera

Veličina: 112.96 KB docx

Zakon o državljanstvu BiH

Veličina: 27.60 KB docx

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme

Veličina: 15.59 KB docx

Zakon o komasaciji

Veličina: 38.14 KB docx

Zakon o izmjeni i dopuni zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH

Veličina: 13.74 KB docx

Zakon o izmjeni zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu BiH

Veličina: 13.34 KB docx

Zakoni u FBiH

Zakon o zadrugama FBiH

Veličina: 382.20 KB pdf

Zakon o crvenom krstu

Veličina: 22.07 KB docx

Orijentacioni kriteriji i iznosi za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete

Veličina: 18.52 KB docx

Zakon o vještacima

Veličina: 77.74 KB pdf

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o vještacima

Veličina: 13.74 KB docx

Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji

Veličina: 142.73 KB pdf

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravima branitelja i clanova njihovih obitelji

Veličina: 17.48 KB docx

Zakon o upravnom postupku

Veličina: 698.95 KB pdf

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o upravnom postupku

Veličina: 5.47 KB pdf

Zakon o zemljišnim knjigama FBiH

Veličina: 87.28 KB pdf

Zakon o sudovima u FBiH

Veličina: 115.00 KB doc

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sudovima u FBiH

Veličina: 40.71 KB pdf

Zakon o dopuni zakona o sudovima u FBIH

Veličina: 11.59 KB docx

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sudovima u FBIH

Veličina: 13.18 KB docx

Porodični zakon

Veličina: 1.01 MB pdf

Zakon o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona FBiH

Veličina: 11.48 KB docx

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici

Veličina: 33.44 KB docx

Zakon o arhivskoj građi FBiH

Veličina: 83.71 KB pdf

Zakon o krivičnom postupku FBiH

Veličina: 710.89 KB pdf

Zakon o izmjenama zakona o krivičnom postupku

Veličina: 14.39 KB docx

Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju

Veličina: 183.81 KB pdf

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o potvrživanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uslovima

Veličina: 11.23 KB docx

Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno oslobodilačkog rata

Veličina: 29.26 KB docx

Zakon o advokaturi FBiH

Veličina: 40.62 KB docx

Zakon o izmjeni zakona o advokaturi FBiH

Veličina: 10.88 KB docx

Zakon o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obveznom osiguranju od odgovornosti

Veličina: 88.24 KB pdf

Zakon o štrajku

Veličina: 62.72 KB pdf

Zakon o štrajku u FBiH

Veličina: 30.06 KB pdf

Zakon o izvršnom postupku

Veličina: 365.13 KB pdf

Zakon o eksproprijaciji

Veličina: 30.32 KB docx

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o eksproprijaciji

Veličina: 10.81 KB docx

Zakon o čeku

Veličina: 69.16 KB pdf

Zakon o građevinskom zemljištu FBiH

Veličina: 154.27 KB pdf

Zakon o policijskim službenicima FBiH

Veličina: 240.84 KB pdf

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima FBiH

Veličina: 15.28 KB docx

Zakon o notarima

Veličina: 180.78 KB pdf

Zakon o registraciji poslovnih subjekata u FBiH

Veličina: 162.40 KB pdf

Zakon o izmjeni zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH 68-05

Veličina: 162.40 KB pdf

Zakon o vanparničnom postupku

Veličina: 300.02 KB pdf

Zakon o nasljeđivanju

Veličina: 294.58 KB pdf

Zakon o radu

Veličina: 480.65 KB pdf

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o radu

Veličina: 64.79 KB pdf

Odluka o utvrđivanju najniže satnice

Veličina: 34.14 KB pdf

Zakon o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica

Veličina: 94.94 KB pdf

Zakon o mikrokreditnim organizacijama

Veličina: 122.29 KB pdf

Zakon o bankama

Veličina: 295.72 KB pdf

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o bankama

Veličina: 15.19 KB docx

Zakon o agenciji za bankarstvo FBiH

Veličina: 103.74 KB pdf

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o Agenciji za bankarstvo FBiH

Veličina: 14.46 KB docx

Zakon o likvidacijskom postupku

Veličina: 55.38 KB pdf

Zakon o parničnom postupku (2003)

Veličina: 274.00 KB pdf

Izmjene i dopune zakona o parničnom postupku

Veličina: 2.49 MB pdf

Zakon o parničnom postupku

Veličina: 1.55 MB pdf

Zakon o javnim poduzećima u FBiH

Veličina: 67.52 KB pdf

Zakon o koncesijama

Veličina: 105.59 KB pdf

Zakon o dopunama o koncesijama FBiH

Veličina: 105.59 KB pdf

Zakon o mjenici

Veličina: 143.98 KB pdf

Zakon o udruženjima i fondacijama

Veličina: 96.84 KB pdf

Krivični zakon

Veličina: 395.58 KB pdf

Zakon o privrednim društvima

Veličina: 492.90 KB pdf

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Veličina: 14.77 KB docx

Zakon o stvarnim pravima

Veličina: 463.92 KB pdf

Zakon o pravosudnom ispitu

Veličina: 436.67 KB pdf

Zakon o izmjenama zakona o pravosudnom ispitu

Veličina: 11.33 KB docx

Pravilnik za polaganje pravosudnog ispita

Veličina: 422.68 KB pdf

Program za polaganje pravosudnog ispita

Veličina: 436.67 KB pdf

Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom

Veličina: 135.35 KB pdf

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama soc. zaštite broj 14_09 FBiH

Veličina: 89.67 KB pdf

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama soc zaštite broj 39_06 FBiH

Veličina: 70.42 KB pdf

Zakon o ličnom imenu

Veličina: 19.60 KB docx

Zakon o zapošljavanju stranaca

Veličina: 3.02 MB pdf

Zakon o liječnistvu

Veličina: 320.00 KB pdf

Zakon o izmirenju obaveza FBIH prema Federalnom zavodu pen. i inval. osiguranje

Veličina: 11.61 KB docx

Zakon o dopunama zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode FBiH

Veličina: 12.81 KB docx

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o PUFBiH

Veličina: 11.35 KB docx

Zakon o stečajnom postupku

Veličina: 95.40 KB docx

Zakon o izmjenama zakona o stečajnom postupku

Veličina: 95.40 KB docx

Zakon o prekršajima u FBiH

Veličina: 329.22 KB pdf

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Veličina: 568.88 KB pdf

Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu

Veličina: 90.29 KB docx

Opći kolektivni ugovor

Veličina: 85.47 KB pdf

Kolektivni ugovor o izmjenama općeg kolektivnog ugovora

Veličina: 43.88 KB pdf

Kolektivni ugovor Željeznicara FBiH

Veličina: 261.92 KB pdf

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti građevinarstva

Veličina: 295.20 KB pdf

Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti

Veličina: 278.13 KB pdf

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i uposlenika u oblasti komunalne privrede

Veličina: 97.89 KB pdf

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama zaposlenika i poslodavaca za djelatnost trgovine ugostiteljstva i turizma

Veličina: 296.78 KB pdf

Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti prometa za teritoriju FBiH

Veličina: 222.25 KB pdf

Kolektivni ugovor grafičke i medijske djelatnosti u FBiH

Veličina: 192.44 KB pdf

Kolektivni ugovor za područje telekomunikacija u FBiH

Veličina: 344.66 KB pdf

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u djelatnostima hemije i nemetala u FBiH

Veličina: 177.58 KB pdf

Kolektivni ugovor za područje djelatnosti poštanskog saobraćaja u FBiH

Veličina: 255.38 KB pdf

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika za djelatnost proizvodnje i prerade metala u FBiH

Veličina: 143.90 KB pdf

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti Ššumarstva, prerade drveta i papira u FBiH

Veličina: 273.06 KB pdf

Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u FBiH

Veličina: 267.31 KB pdf

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti rudarstva u FBiH

Veličina: 145.15 KB pdf

Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u FBiH

Veličina: 299.46 KB pdf

Kolektivni ugovor elektroprivredne djelatnosti u FBiH

Veličina: 222.80 KB pdf

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti naftne i petrohemijske privrede u FBiH

Veličina: 272.01 KB pdf

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti poljoprivrede, prehrambene i duhanske industrije i vodoprivrede u FBiH

Veličina: 291.90 KB pdf

Ispravka kolektivnog ugovora za sluzbenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH

Veličina: 198.70 KB pdf

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji FBiH

Veličina: 182.06 KB pdf

Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civinlnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u FBiH

Veličina: 135.35 KB pdf

Zakon o pravima povratnika u prijeratno mjesto prebivališta

Veličina: 212.79 KB pdf

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o državljanstvu FBiH

Veličina: 14.01 KB docx

Zakon o drzavljanstvu FBiH

Veličina: 16.60 KB docx

Zakon o unutrašnjim poslovima FBiH

Veličina: 88.60 KB pdf

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u FBiH

Veličina: 60.37 KB pdf

Zakon o arhivskoj građi Federacije BiH

Veličina: 83.71 KB pdf

Pravilnik o održavanju javnih cesta

Veličina: 218.32 KB pdf

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobracaja na putevima u BiH

Veličina: 496.46 KB pdf

Zakon o električnoj energiji

Veličina: 149.21 KB pdf

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o električnoj energiji

Veličina: 13.11 KB docx

Zakon o građevinskom zemljištu FBiH

Veličina: 154.27 KB pdf

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o državnoj službi u ustanovama BiH

Veličina: 159.31 KB pdf

Zakon o javnim poduzecima u federaciji bih

Veličina: 67.52 KB pdf

Zakon o udrugama i fondacijama

Veličina: 96.84 KB pdf

Zakon o unutrašnjim poslovima FBiH

Veličina: 88.60 KB pdf

Ustav FBiH

Veličina: 111.61 KB docx

Zakon o agenciji za bankarstvo FBiH

Veličina: 37.30 KB docx

Zakon o arhivskoj građi FBiH

Veličina: 36.86 KB docx

Zakon o bankama

Veličina: 79.32 KB docx

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o cestama FBiH

Veličina: 13.30 KB docx

Zakon o cestama FBiH

Veličina: 74.04 KB docx

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o cestovnom prijevozu FBiH

Veličina: 25.29 KB docx

Zakon o cestovnom prijevozu FBiH

Veličina: 85.79 KB docx

Zakon o deviznom poslovanju

Veličina: 46.51 KB docx

Zakon o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju

Veličina: 101.74 KB docx

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o igrama na sreću

Veličina: 14.61 KB docx

Zakon o igrama na sreću

Veličina: 59.31 KB docx

Zakon o imunitetu FBiH

Veličina: 26.55 KB docx

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu

Veličina: 26.64 KB docx

Zakon o lovstvu

Veličina: 80.45 KB docx

Zakon o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja FBiH

Veličina: 24.47 KB docx

Zakon o posebnoj zaštiti indentiteta svjedoka u FBiH

Veličina: 28.31 KB docx

Zakon o posredovanju u privatnom osiguranju

Veličina: 36.12 KB docx

Zakon o postupku medijacije

Veličina: 33.89 KB docx

Zakon o pravima branitelja i članova njihovih obitelji

Veličina: 50.13 KB docx

Zakon o primjeni tarifnog sustava za električnu energiju

Veličina: 25.08 KB docx

Zakon o privatizaciji banaka

Veličina: 30.75 KB docx

Zakon o raseljenim osobama i povratnicima u FBiH

Veličina: 38.49 KB docx

Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja

Veličina: 66.15 KB docx

Zakon o šumama

Veličina: 91.43 KB docx

Zakon o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi

Veličina: 97.42 KB docx

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici

Veličina: 33.44 KB docx

Zakon o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi

Veličina: 81.24 KB docx

Zakon o unutrašnjem platnom prometu

Veličina: 154.96 KB pdf

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

Veličina: 316.87 KB pdf

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (32/01)

Veličina: 47.54 KB pdf

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (01.01.2009)

Veličina: 104.57 KB pdf

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (5096)

Veličina: 72.59 KB pdf

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (49/00)

Veličina: 51.94 KB pdf

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o visini nagrade i naknade troškova notara kao povjerenika suda u ostavinskom postupku

Veličina: 15.28 KB docx

Zakon o zaštiti od buke

Veličina: 177.70 KB docx

Zakon o volontiranju

Veličina: 30.40 KB docx

Zakon o stomataološkoj djelatnosti

Veličina: 36.25 KB docx

Zakon o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama

Veličina: 21.27 KB docx

Zakon o izmjenama zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH

Veličina: 14.17 KB docx

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o željeznicama FBiH

Veličina: 15.89 KB docx

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o tržištu vrijednosnih papira

Veličina: 19.61 KB docx

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak

Veličina: 511.58 KB pdf

Uredba o uvjestima i načinu plaćanja gotovim novcem

Veličina: 2.54 MB pdf

Zakon o unutrašnjoj trgovini FBiH 2010

Veličina: 158.47 KB pdf

Zakon o zaštiti stanovništa od zaraznih bolesti u FBiH

Veličina: 115.95 KB doc

Zakon o faktoringu

Veličina: 69.91 KB docx

Zakon o izmjeni zakona o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala

Veličina: 13.80 KB docx

Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća

Veličina: 451.82 KB pdf

Zakon o finansijskom poslovanju

Veličina: 21.71 KB docx

Zakon o izmjenama i dopunama krivičnog zakona FBIH

Veličina: 17.54 KB docx

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom

Veličina: 13.04 KB docx

Pravilnik o izmjeni pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak

Veličina: 14.53 KB docx

Pravilnik o postupku, dokaznim sredstvima i načinu upisa državljanstva FBIH u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana

Veličina: 52.84 KB docx

Zakoni u RS

Zakon o porezu na nepokretnosti

Veličina: 22.28 KB docx

Ustav Republike Srpske

Veličina: 74.88 KB docx

Zakon o agenciji za bankarstvo

Veličina: 65.99 KB docx

Zakon o električnoj energiji – Prečišćeni tekst

Veličina: 149.21 KB pdf

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o parničnom postupku RS

Veličina: 57.44 KB docx

Zakon o PIOMIO RS

Veličina: 295.43 KB pdf

Zakon o racunovodstvu i reviziji republike srpske

Veličina: 131.70 KB pdf

Zakon o slobodi pristupa informacijama RS

Veličina: 84.91 KB pdf

Zakon o suzbijanju organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala RS

Veličina: 53.16 KB docx

Zakon o razvoju malih i srednjih preduzeća

Veličina: 72.38 KB docx

Krivični zakon

Veličina: 537.75 KB pdf

Porodicni zakon

Veličina: 151.77 KB pdf

Zakon o administrativnoj službi

Veličina: 139.55 KB pdf

Zakon o budžetskom sistemu RS

Veličina: 146.50 KB doc

Zakon o državljanstvu

Veličina: 108.78 KB pdf

Zakon o fiskalnim kasama 69-07

Veličina: 343.13 KB pdf

Zakon o izvršnom postupku

Veličina: 347.04 KB pdf

Zakon o poštanskim-uslugama

Veličina: 114.81 KB pdf

Zakon praznicima RS

Veličina: 106.85 KB pdf

Zakon o premjeru i katastru

Veličina: 333.83 KB pdf

Zakon o radu

Veličina: 231.64 KB pdf

Zakon o stranim ulaganjima

Veličina: 114.57 KB pdf

Zakon o šumama

Veličina: 204.11 KB pdf

Zakon o ugostiteljstvu

Veličina: 278.88 KB pdf

Zakon o vanparnicnom postupku

Veličina: 221.25 KB pdf

Zakon o visokom obrazovanju

Veličina: 242.34 KB pdf

Zakon o vodama

Veličina: 432.95 KB pdf

Zakon o zaštiti prirode

Veličina: 99.83 KB pdf

Zakon o zaštiti životne sredine

Veličina: 352.34 KB pdf

Zakon o elektronskom dokumentu

Veličina: 216.81 KB pdf

Zakon o krivičnom postupku

Veličina: 672.57 KB pdf

Zakon o ministarskim i drugim imenovanjima

Veličina: 112.13 KB pdf

Zakon o nacionalnim parkovima u RS

Veličina: 151.35 KB pdf

Zakon o porezu na dobit

Veličina: 92.82 KB pdf

Zakon o porezu na dohodak

Veličina: 83.72 KB pdf

Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju u RS

Veličina: 206.66 KB pdf

Zakon o prekršajima u RS

Veličina: 390.42 KB pdf

Zakon o privrednim društvima

Veličina: 712.77 KB pdf

Zakon o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti u RS

Veličina: 147.67 KB pdf

Zakon o stvarnim pravima

Veličina: 363.49 KB pdf

Zakon o udruženjima i fondacijama u RS

Veličina: 154.32 KB pdf

Zakon o vladi Republike Srpske

Veličina: 52.58 KB pdf

Zakon o zdravstvenoj zaštiti RS

Veličina: 125.84 KB pdf

Zakon o zaštiti potrošača u RS

Veličina: 710.78 KB pdf

Zakon o elektronskom potpisu

Veličina: 147.50 KB doc

Zakoni u Kantonu Sarajevo

Zakon o obrazovanju odraslih

Veličina: 248.84 KB pdf

Zakon izmjenama o visokom obrazovanju KS

Veličina: 1.04 MB pdf

Zakon o inspekcijama u KS

Veličina: 52.87 KB docx

Zakon o osnovnom obrazovanju

Veličina: 103.41 KB docx

Zakon o srednjem obrazovanju

Veličina: 106.71 KB docx

Zakon o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade

Veličina: 55.33 KB docx

Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju

Veličina: 909.18 KB pdf

Kolektivni ugovor o obrazovanju

Veličina: 238.46 KB pdf

Zakon o porezu na imovinu

Veličina: 68.57 KB pdf

Zakon o sudskim taksama

Veličina: 101.50 KB doc

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sudskim taksama

Veličina: 28.00 KB doc

Zakon o komunalnim taksama

Veličina: 243.14 KB pdf

Zakon o porezu na promet nepokretnosti

Veličina: 233.04 KB pdf

Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj nesigurnosti nezaposlenih osoba

Veličina: 97.26 KB pdf

Izmjene zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj nesigurnosti nezaposlenih osoba

Veličina: 2.07 MB pdf

Izmjene zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj nesigurnosti nezaposlenih osoba

Veličina: 34.58 KB pdf

Zakon o radu

Veličina: 39.37 KB pdf

Zakon o srednjem obrazovanju

Veličina: 276.87 KB pdf

Zakon o komunalnim djelatnostima

Veličina: 164.57 KB pdf

Pravilnik o proceduri izbora i imenovanja direktora javnih ustanova iz oblasti socijalne zaštite

Veličina: 196.72 KB pdf

Zakon o administrativnim taksama KS

Veličina: 53.89 KB docx

Zakon o arhivskoj djelatnosti

Veličina: 39.61 KB docx

Zakon o dopunskim pravima boraca

Veličina: 76.06 KB docx

Zakon o grbu i zastavi KS

Veličina: 27.66 KB docx

Zakon o istaknutim samostalnim umjetnicima

Veličina: 40.14 KB docx

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskoj djelatnosti

Veličina: 32.23 KB docx

Zakon o javnim priznanjima KS

Veličina: 28.17 KB docx

Zakon o javnim skijalištima

Veličina: 100.95 KB docx

Zakon o Kantonalnom tužilaštvu KS

Veličina: 62.58 KB docx

Zakon o lokalnoj samoupravi

Veličina: 49.47 KB docx

Zakon o muzejskoj djelatnosti

Veličina: 34.67 KB docx

Nacrt zakona o izmj. i dopu. zakona o principima lokalne samouprave

Veličina: 154.56 KB pdf

Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrade

Veličina: 73.50 KB docx

Zakon o osnovima bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH

Veličina: 199.42 KB docx

Zakon o pečatu KS

Veličina: 32.76 KB docx

Zakon o pozorišnoj djelatnosti

Veličina: 47.32 KB docx

Zakon o pravobranilaštvu

Veličina: 48.81 KB docx

Zakon o proglašavanju žalosti u KS

Veličina: 28.05 KB docx

Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža Bijambare

Veličina: 36.95 KB docx

Zakon o prostornom uređenju

Veličina: 129.57 KB docx

Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći

Veličina: 168.45 KB docx

Zakon o raseljenim osobama KS

Veličina: 36.46 KB docx

Zakon o rudarstvu

Veličina: 107.00 KB docx

Zakon o sportu

Veličina: 56.62 KB docx

Zakon o spriječavanju nasilja na sportskim priredbama

Veličina: 42.53 KB docx

Zakon o upotrebi znakovnog jezika u KS

Veličina: 44.86 KB docx

Zakon o utvrđivanju i obilježavanju dana KS

Veličina: 25.05 KB docx

Zakon o Vladi KS

Veličina: 23.71 KB docx

Zakon o zaštiti od buke

Veličina: 44.02 KB docx

Zakon o zaštiti prava nacionalnih manjina

Veličina: 48.57 KB docx

Prijedlog zakona o porezu na dobit

Veličina: 652.91 KB pdf

Odluka o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo

Veličina: 324.53 KB pdf

Odluka o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Novi Grad Sarajevo

Veličina: 253.17 KB pdf

Zakon izmjenama o visokom obrazovanju

Veličina: 13.46 KB docx

Zakon o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo

Veličina: 53.32 KB docx

Zakon o izmjenama zakona o radno pravnom statusu poslanika u Skupštini KS

Veličina: 13.26 KB docx

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija

Veličina: 12.53 KB docx

Zakon o dopunama zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju

Veličina: 18.41 KB docx

Zakon o dopunama zakona o srednjem obrazovanju

Veličina: 18.39 KB docx

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pozorišnoj djelatnosti

Veličina: 13.58 KB docx

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o taksi prijevozu u KS

Veličina: 14.83 KB docx

Zakon o izvršavanju budžeta KS za 2016. godinu

Veličina: 27.24 KB docx

Zakon o izmjeni zakona o izvršavanju budžeta KS za 2016. godinu

Veličina: 13.32 KB docx

Zakon o komunalnoj čistoći

Veličina: 37.99 KB docx

Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija KS, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač KS

Veličina: 18.63 KB docx

Zakon o turizmu

Veličina: 64.55 KB docx

Zakon o dopuni zakona o imovini Kantona Sarajevo

Veličina: 13.38 KB docx

Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti

Veličina: 41.64 KB docx

Zakon o visokom obrazovanju

Veličina: 1.04 MB pdf