Međunarodni propisi

Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda 1950 g. i prateći protokoli

Veličina: 446.82 KB pdf

Evropska povelja o lokalnoj samoupravi

Veličina: 283.86 KB pdf

Evropska povelja o ucešću mladih u životu na općinskom i regionalnom nivou

Veličina: 271.10 KB pdf

Evropska socijalna povelja 1961. godine

Veličina: 363.51 KB pdf

Evropska socijalna povelja

Veličina: 363.51 KB pdf

Fakultativni protokol uz međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima

Veličina: 148.03 KB pdf

Konvencija o državljanstvu udatih žena 1957. godine

Veličina: 455.80 KB pdf

Konvencija o eliminiranju svih oblika diskriminacije žena 1979. godine

Veličina: 215.26 KB pdf

Konvencija o pravima djeteta

Veličina: 111.80 KB pdf

Konvencija o smanjenju broja apatrida 1961. godine

Veličina: 445.80 KB pdf

Konvencija protiv mučenja i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka 1987. godine

Veličina: 222.17 KB pdf

Konvencija ujedinjenih nacija protiv korupcije

Veličina: 375.11 KB pdf

Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije 1965. godine

Veličina: 148.28 KB pdf

Međunarodni pakt o ekonomskim, kulturnim i socijalnim pravima

Veličina: 152.72 KB pdf

Međunarodni pakt o građanskim i poliičkim pravima

Veličina: 277.41 KB pdf