1) U okvirima djelokruga rada advokatska kancelarija aktivno preduzima aktivnosti na zaštiti prava po osnovu nezakonite obustave isplate penzija i to:

a) Grupa vojnih penzionera koji ostvaruju pravo na penziju, a kojim je prema Zakonu o uštedama u FBiH ne mijenjajući upravni akt, umanjena penzija u iznosu od 10%. Svi zainteresovani mogu se javiti u kancelariju, a radi pokretanja izvršnog postupka za isplatu razlike neisplaćene penzije.

b)Grupa vojnih penzionera koji su ostvarili pravo shodno Zakonu o oružanim snagama u BiH, a kojim je to pravo ukinuto, a sada se uspostavlja prema Federalnom zakonu.

Napominjemo da su dosadašnje kolege zastupale ovu populaciju vojnih penzionera, te da su do sada preduzete mnogobrojne aktivnosti. Naša kancelarija aktivno vodi izvršne postupke isplate neisplaćenog dijela penzije u periodu donošenja prvog rješenja shodno Zakonu o oružanim snagama u BiH pa sve do dana podnošenja prijedloga. Istovremeno kancelarija vodi aktivnosti ulaganja žalbi kako na rješenja o izvođenju iz prava korisnika, tako i rješenja koja se donose po Federalnom propisu. Istovremeno u slučajevima gdje su pokrenute tužbe, a kojim se traže samo djelimično poništenje rješenja o izvođenju iz prava, naša kancelarija se uključuje i u te vrste postupaka, te pravi dopune tužbi u smislu poništenja cijelog rješenja.

2) Advokatska kancelarija intenzivno provodi aktivnosti na utuženju Republike Srpske zbog naknade štete koja je nanesena kategoriji civilnih žrtava rata opkoljenog Sarajeva. Napominjemo da do sada imamo doneseno oko trideset prvostepenih presuda u korist naših klijenata.

3) Advokatska kancelarija provodi i aktivnosti na utuženju Republike Srpske za nematerijalnu štetu građana opkoljenog  Sarajeva u periodu 1992.-1996.g.

4) Advokatska kancelarija pokreće i postupke kako protiv Republike Srpske, tako i protiv Federacije BiH, a koji se tiču naknade materijalne štete nastale uslijed nasilja i terora kako od Vojske Republike Srpske, tako i od HVO-a.

5) Advokatska kancelarija vodi intenzivne aktivnosti na prikupljanju dokumentacije za pokretanje tužbe protiv RS-a , a za naknadu porušene imovine građana Istočne Bosne. Do sada je advokatska kancelarija prikupila oko 1000 predmeta. Napominjemo da ova faza prikupljanja dokumenacije je finansirana iz sredstava Fondacije za istinu, pravdu i dostojanstvo.

O svim daljim aktivnostima koje kancelarija provodi naši klijenti će biti blagovremeno obaviješteni putem ove stranice.

Esad Hrvačić, advokat