Advokatska kancelarija u svome radu se bavi širokim oblastima pravnih nauka. Pažnju posebno posvećujemo civilnom dijelu prava, ali istovremeno ne zanemarujemo bavljenje i krivičnim pravom, isključivo u domenu bavljenja privrednim kriminalom. Oblasti koje su najprimjenjivije za kancelariju su slijedeće:

Naknada svih vrsta materjalnih i nematerjalnih šteta

U ovom dijelu kancelarija izuzetne uspjehe postiže na polju naknade nematerjalnih šteta nastalih kao posljedica proteklih ratnih dešavanja u periodu 1992.g.-1995.g. Tu se radi o naknadi nematerjalne štete po osnovu ranjavanja ili po osnovu pogibije članova porodičnog domaćinstva - civilnih žrtava rata. Nematerjalna šteta kojom se bavi kancelarija proističe i iz sporova vezanih za oštećenja uslijed saobraćajnih udesa, nepravilnog medicinskog liječenja, vođenje krivičnih postupaka gdje su lica oslobođena od odgovornosti, kao  i drugih vidova naknade nematerjalnih šteta. Naknada materjalne štete se također odnosi na protekla ratna dešavanja 1992.g.-1995.g. gdje advokatska kancelarija pokušava iznaći najbolja moguća zakonska rješenja za štetu koja je nanesena uslijed krivičnih djela ratnog zločina, a na dobrima lica koja su bila zatečena na određenim područjima. Tu je niz započetih sudskih postupaka, od kojih nijedan nije pravomoćno okončan, ali zasigurno smatramo da će u konačnici Međunarodni sud za ljudska prava u Strazburu dati konačnu riječ. Osim navedenog, materjalna šteta koja je predmet zastupanja u našim slučajevima se odnosi i na odgovornost i po osnovu saobraćajnih udesa, privrednih sporova, građansko-pravnih sporova, nezakonito zaključenih bankarskih ugovora. Posebno potenciramo na privrednim sporovima, gdje imamo značajnih rezultata u sporovima koji se tiču izvođenja građevinskih radova, obligaciono-pravnih ugovora i sl. Na kraju možemo zaključiti da ovaj segment kojim se bavi naša kancelarija je dosta značajan i za domaća i za strana pravna lica, jer smo se u dosadašnjim postupcima dokazali kao jedan stručan i profesionalan tim spreman da se suoči sa mnogim izazovima, ali istovremeno sa spremnošću da primjenimo najsavremenije metode koje se tiču zastupanja ovih vrsta sporova, a pri tome primjenjujući dosta široku pravnu praksu.

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa

U toj oblasti advokatska kancelarija zasigurno ima ako ne najbogatiju, onda jednu od bogatijih pravnih praksi od svih advokatskih biroa na području BiH. U našem djelokrugu rada su sve vrste takvih sporova, gdje prednjače sporovi rješavanja vlasništva, vlasničke tužbe, utvrđivanje prava vlasništva, smetanje posjeda, zaštita posjeda, utvrđivanje prava služnosti i mnogi drugi sporovi iz oblasti stvarnog prava. Kako je u primjeni niz zakonskih propisa iz imovinsko-pravne oblasti, kancelarija u svome radu je opremljena i specijalizovana za sve vrste sporova koji se tiču primjene Zakona o građevinskom zemljištu, kao i Zakona o stvarnim pravima koji je stupio na snagu. Predmet djelovanja su svi nivoi vlasti u BiH, općine u FBiH, u RS-u, Kantoni i entiteti FBiH i RS. Kada se ima u vidu da se imovinsko-pravni propisi, entitetski propisi razlikuju, jasno je da su i postupci u mnogome drugačiji u zavisnosti od teritorije na kojoj se vode. Možemo se pohvaliti da zastupajući Islamsku zajednicu-Vakufsku direkciju Sarajevo smo bili prinuđeni da učestvujemo u donošenju, ali i primjeni svih imovinskih propisa jer je to bila osnova da možemo pružiti kompletnu pravnu zaštitu Vakufu i vakufskoj imovini. Na kraju se može zaključiti da smo veliki dio truda i rada uložili baš u ovu vrstu postupaka gdje se svakodnevno osposobljavamo kako kroz edukativne seminare, literaturu, tako i kroz postojeću praksu kako sudova BiH, tako i našu praksu koja nije siromašna.

Registracija privrednih društava

Naša advokatska kancelarija se izuzetno uspješno bavi primjenom Zakona o privrednim društvima gdje imamo veliki broj klijenata kojima vršimo registracije pravnih subjekata svih oblika organizovanja. Preko 70% naših klijenta su stranci i upravo naša kancelarija tome posvećuje izuzetno veliku pažnju gdje smo organizaciju jednog subjekta od obraćanja u našu kancelariju do dobijanja Rješenja o registraciji sveli na rok od 15 dana. Ovo je nešto iza čega stojima i sa čime se možemo pohvaliti jer smo u toj oblasti posebno educirali određena lica koja se bave samo tom vrstom poslova. Osim osnivanja privrednih subjekata, naša kancelarija se bavi i osnivanjem udruženja građanja i fondacija, kao i obrta. Izrada normativnih akata je nešto što se podrazumjeva za našu kancelariju i svaki klijent koji koristi naše usluge  dobija i ovu vrstu pravnih usluga. Možda smo prva kancelarija koja je uspjela osnovati agencije za zapošljavanje na područuju FBiH i da se možemo pohvaliti da preko 70% osnovanih su osnovane od strane naše kancelarije. Svi klijenti koji konzumiraju ovu vrstu usluga imaju mogućnost da nastave saradnju sa našom kancelarijom, što je u većem dijelu i slučaj. Naša kancelarija je u njihovom daljem privrednom poslovanju, zastupamo ih u svim segmentima, uz prihvatljive honorare, a nekada na uštrb i same kancelarije.

Sticanje državljanstava i dobijanje radnih dozvola za strance

Naša kancelarija se također specijalizirala iz oblasti primjene Zakona o državljanstvu BiH gdje pružamo efikasne usluge u poslovima dobijanja državljanstva, ispise državljanstva BiH, naknadni upisi u MKR, MKV kao i poslove za dobijanje radnih dozvola, privremenih i stalnih boravaka i ulaznih viza u BiH. Ovi poslovi su se nametnuli kao izuzetna potreba obzirom da imamo veliki broj stranih klijenata koji traže naše usluge po pitanju registracije pravnih subjekata. Ukazujući nam povjerenje bilo je neophodno educirati se na primjeni ovih zakonskih propisa, te možemo reći da nije bio nijedan slučaj gdje nismo riješili zahtjev pozitivno. Posebnu saradnju imamo sa dijasporom, gdje nam je upravo ova stranica pomogla na jednoj izuzetno brzoj komunikaciji. Svaki klijent koji se javi u našu kancelariju bit će zadovoljan, a cijene usluge su više nego simbolične, obzirom na kvantitet poslova, a kvalitet osoblja koji obavlja te poslove. Da bi se ovi poslovi efikasno obavljali, kancelarija svakodnevno angažuje i spoljne saradnike sa kojima je kancelarija zadovoljna, a i oni sa nama.

Nasljedno i porodično pravo

Naša kancelarija je također specijalizirana za primjenu Porodičnog zakona, a uz koji je neminovno primjeniti i Zakon o nasljeđivanju. Svaki zahtjev za brakorazvodnom parnicom naša kancelarija ne prihvata „zdravo za gotovo“ već pokušava stupiti u kontakt i sa jednom i sa drugom stranom kako bi se izbjegle sve štetne posljedice. Nismo od onih kancelarija koje „trčimo za novcem“, ne birajući sredstva, već nam je cilj postići jedan općedruštveni interes i pomoći zaštiti porodice kao jedne od ćelija našeg društva. Mi podržavamo medijaciju i mirenje bračnih partnera, podržavamo zaštitu djeteta, i protivimo se bilo kakvoj diskriminaciji i nasilju. Kada se sve te metode iskoriste, i kada uzmemo zastupati našeg klijente, bez obzira o kojoj se strani radilo, mi ga branimo i štitimo njegova prava do krajnjih granica izdržiljivosti, koristeći sva sredstva. U tom smislu smo prepoznatljivi kao beskrupolozni, nekada i oštri, ali zasigurno uvijek pravedni i nikada ne radimo protiv našeg klijenta. Ova oblast iz oblasti porodičnih odnosa to zahtjeva od jedne advokatske kancelarije, ali kada su u pitanju prava djeteta, naše klijente koje zastupamo savjetujemo da ta prava ne zanemaruju, a nerijetko se dešava da punomoć otkazujemo kada osjetimo da postoje loše namjere po pitanju zaštite prava djeteta. Alimentaciju smatramo kao zakonsku obavezu i nikada ne zastupamo bilo koga ko izbjegava da plaća tu preuzetu obavezu jer bi pogazili osnovna moralna načela, a što ne želimo. Zaštita majke ukoliko je zastupamo u tim sporovima je također posebna zadaća naše kancelrije jer smatramo da je ta uloga nešto što mora biti zaštićeno pa makar se nekada i kosilo i prevazilazilo pravne okvire. Za imovinsko-pravne odnose po osnovu bračne stečevine možemo reći da je specijalnost naše kancelarije jer imamo izuzetno velika iskustva iz te oblasti i sa jednom lakoćom i vještinom ga primjenjujemo i prenosimo na ovu oblast. Bavimo se i izučavamo nasljedno pravo i pratimo sve zakonske promjene iz te oblasti. Svaki uposlenik naše kancelarije mora znati ovaj institut, kako u fazama primjene, tako i u fazama savjetodavnih usluga. Ova vrsta prava je primjenljiva u našoj kancelariji, posebno sačinjavanje testamenata, priznanje vlasništva putem testamenta, osporavanje testamenta i vođenja ostavinskih rasprava. Primjena instituta nužnog nasljeđa, primjena instituta ugovora o doživotnom izdržavanju, instituta zakonskog nasljeđa je našoj kancelariji itekako poznata i imamo izuzetno velike uspjehe u ovoj oblasti. Može se reći da i ova oblast prava je donijela našoj kancelariji dosta veliku i prepoznatljivu propagandu jer ne pamtimo da je i jedan naš klijent iz kancelarije izašao nezadovoljan koga smo zastupali.

Radno-pravni odnosi

Ova oblast prava je danas najpopularnija među advokatima, mada je oduvijek nazivaju kao sirotinjski dio prava. Bez obzira na taj epitet u današnjoj, po našem mišljenju, nehumanoj primjeni kolektivnih ugovora, tužbe iz radno-pravnih odnosa su postale vodeće pred sudovima u BiH. Mnoge firme su doživjele krah i naša kancelrija nije žurila zastupati u ovim oblastima. Postoji čitav niz postupaka koje smo zastupali i koje zastupamo kako u kolektivnom smislu, tako i pojedinačno. Smatramo da je svaki nezakonit otkaz povreda ljudskog prava i naravno da u tom momentu smo izuzetno energični ukoliko imamo takvog klijenta. Sve vrste radno-pravnih odnosa su primjenljive, kako sa stanovišta radnika, tako i poslodavca. Kako imamo značajan broj privrednih subjekata koje zastupamo, prinuđeni smo radno pravo primjenjivati i sa te strane i braniti interese naših klijenata. Upravo sa tog aspekta smatramo da se naša kancelarija u odnosu na druge kancelarije bavi osporavanjem prava koji su postojeći nehumani kolektivni ugovori privredne subjekte stavili u neravnopravan položaj. Učestvovanje u izradi programa zbrinjavanja viška zaposlenika, finansijske konsolidacije pravnih subjekata je svakodnevnica naše kancelarije i tu imamo bogata iskustva.  Zbog svega navedenog svako ko bude želio pravu uslugu i advokatsku kancelariju koja ima širok dijapazon djelovanja, bit će rado viđen klijent u našoj kancelriji.

Upravni postupci

Primjeniti sve naprijed navedene zakonske propise, a izostaviti specijalizaciju iz oblasti upravnog prava i upravnih postupaka je nemoguće. Naša kancelarija u okvirima primjene ovog zakonskog propisa prednjači sa postupcima izdavanja urbanističkih saglasnosti, te legalizacije stambenih i poslovnih objekata. Čitav niz postupaka koje vodimo smo sa uspjehom završili i neke uspješno završavamo. U okviru ove oblasti ćemo naravno svrstati i zastupanje u postupcima ostvarivanja penzionih sporava naših klijenata, ali i naknade šteta po ovom osnovu. Imamo veći broj klijenata koji su putem naše kancelarije ostvarili pravo na penziju, ali i onih čija smo prava zaštitili a koji su bili uskraćeni po ovom osnovu. Demobilisani borci su naša sfera interesovanja i smatramo da je to jedna kategorija ljudi koji su od penzionera pretvoreni u socijalne slučajeve. Zakonodavstvo BiH u ovoj oblasti ne daje velika prava ovoj populaciji ljudi, ali isto tako ni politika im ne ide u korist. U okvirima primjene upravnog prava je i čitav niz drugih postupaka i pokretanje upravnih sporova, kojih u ovom momentu naša kancelarija ima preko 200. Ova oblast ne donosi velike finansijske efekte, ali nam stvara prepoznatljivost koja nije vazda vezana za novac i profit.

Krivično pravo

Kada je u pitanju krivično pravo, nismo specijalizirani za sve oblasti krivičnog prava, niti želimo da budemo jer smatramo da je nemoguće pokriti sve oblasti prava iz ovog domena. Međutim, ne bježimo da zastupamo u krivičnim postupcima privrednog kriminaliteta gdje smo dosada vodili na desetine postupaka i možemo reći veoma uspješno. Ovo proističe iz našeg dobrog poznavanja privrednog prava što je jedan od glavnih preduslova da se ovi postupci uspješno vode i okončavaju. Primjetili smo da veliki broj tužilaca i advokata koji zastupaju ovakve postupke se ne bave pravom koje se tiče privrednog kriminaliteta već to sve prepuštaju vještacima, što smatramo da nije dobra praksa. Mi takvim postupcima prilazimo studiozno, ne žalimo angažirati spoljne saradnike i boriti se kako bi spriječili nepravedna osuđivanja.

Prekršajni postupci

Prekršajni postupci su također zastupljeni u našoj kancelariji, obzirom da je niz postupaka iz ove oblasti prava koju smo uspješno okončali.

Međunarodni sud u Strazburu

Zastupanje pred međunarodnim sudovima, u okviru kojih ističemo apelacije koje pokrećemo pred Sudom u Strazburu gdje pratimo njihovu praksu, ali moramo zaključiti da je BiH u globalu na niskoj stepenici prilikom odlučivanja po apelacijama iz BiH. Svi ti postupci koje pokrećemo su posljedica iskorištenosti svih raspoloživih pravnih sredstava u BiH jer smatramo da se i na ovaj način treba i mora razvijati ova vrsta sudske prakse kako bi se u što je moguće većoj mjeri uozbiljili  sudovi u BiH. 

Cijena-troškovi zastupanja zavisi o kojim postupcima se radi i kolika vrijednost spora je označena u istim. U prilogu možete pogledati Advokatsku tarifu FBiH kako bi mogli da znate koliki su naši troškovi zastupanja u pojedinim postupcima.